Efektywne szkolenie SEVESO

Niezależnie od nakazów prawa, specjalistyczne szkolenie pracowników jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo ludzi, całego zakładu oraz poprawne i niezakłócone działanie procesu produkcyjnego. O tym, jak ważne są kwestie właściwych kompetencji pracowników zaangażowanych w proces produkcji świadczą głośne katastrofy i wypadki w minionych latach w Polsce i na świecie.

Zalety szkolenia SEVESO

SEVESO szkolenieDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE (tzw. dyrektywa SEVESO III) stawia prowadzącym zakłady szczególne wymagania w zakresie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. SEVESO III wprowadzono w czerwcu 2015 roku w celu zapobiegania poważnym awariom w zakładach wykorzystujących substancje niebezpieczne oraz kontroli i ograniczania ryzyka w obszarze zagrożenia dla ludzi i środowiska. SEVESO szkolenie pozwala pracownikom na zdobycie nowych niezbędnych informacji na temat tego rozporządzenia. SEVESO ma zastosowanie dla każdego zakładu, w którym substancje niebezpieczne mają zastosowanie w co najmniej jednej instalacji. SEVESO III zmienia sposób klasyfikacji mieszanin i substancji chemicznych, ale również poszerza listę substancji o dodatkowe 14 substancji oraz uzupełnia pozycję ,,produkty pochodne” o ,,ciężki olej opałowy”. W przypadku substancji, które pojawiają się w obydwu wykazach, wartości progowe zostały niezmienione. Wykaz substancji, decydujący o uznaniu zakładu za niebezpieczny wraz z wartościami progowymi został zamieszczony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 roku. Dyrektywa SEVESO III klasyfikuje zakłady przemysłowe według poziomu ryzyka wystąpienia w nich awarii przemysłowej. Jednostki te dzielą się na: zakłady o podwyższonym ryzyku wystąpienia awarii oraz zakłady o wysokim ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. NA powyższe grupy zostały nałożone różne rodzaje obowiązków operacyjnych i sprawozdawczych. Zakłady o podwyższonym ryzyku muszą dokonać zgłoszenia o prowadzonej działalności do odpowiedniego organu Państwowej Straży Pożarnej.

Polityka zapobiegania poważnym awariom musi zostać sporządzona w formie pisemnej i powinno poddawać się ją okresowym przeglądom. Dodatkowo, przynajmniej raz na 5 lat ta polityka powinna zostać zaktualizowana i przesłana do odpowiednich organów nadzoru państwowego, tj. Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wdrożenie niniejszej polityki może zostać dokonane za pomocą systemu zarządzania bezpieczeństwem i organizacji zakładu.

krytyk