Efektywny system zarządzania energią

 

Efektywne zarządzanie energią w budynkach to kluczowy element inteligentnych sieci elektroenergetycznych z koncepcją zarządzania popytem na energię (Demand Side Management). Znajomość wartości poziomu popytu jest istotne z punktu widzenia organizacji aktywnych systemów, które zarządzają energią w budynkach. System sterowania i automatyzacji budynkami (BACS) mogą dostarczać i gromadzić informacje o pobieranej mocy i energii przez odbiorniki, wraz z możliwością ich dynamicznego sterowania.

Dobry system zarządzania energią elektryczną

systemy zarządzania energią elektrycznąBudynki są jednymi z najbardziej energochłonnych sektorów gospodarki. Dotyczy to różnego rodzaju pochłanianych w czasie ich budowy i eksploatacji, w tym w szczególności energii elektrycznej. Zużycie energii w budynkach wynosi około 40% ogólnego zużycia zasobów energetycznych na świecie, w tym nawet do 65% globalnego zużycia energii elektrycznej. Dlatego konieczne jest stosowanie różnorodnych technik inżynierskich w celu ograniczenia konsumpcji energii w tym sektorze, jak również poprawy ogólnego wskaźnika efektywności energetycznej budynków. W nowobudowanych i modernizowanych obiektach, instalowane są systemy automatyki budynkowej BACS (ang. Building Automation And Control System). Pozwalają na sprawne i zdalne sterowanie oraz monitoring elementów infrastruktury budynkowej w tzw. inteligentnych budynkach. Systemy zarządzania energią elektryczną integrowane są z systemami zdalnego opomiarowania mediów (and. Smart Metering), w tym energii elektrycznej. W oparciu o narzędzia tych obu platform, wdrażane są systemy zarządzania energią w budynkach BEMS (ang. Building Energy Management System). W systemach BEMS integrowane są różne rodzaje czujników, dostarczając informacje o stanie i parametrach pracy urządzeń infrastruktury budynkowej. Czujniki te, wraz z miernikami i urządzeniami wykonawczymi. Mogą być zintegrowane w sieci wymiany danych na poziomie obiektowym, jako element systemów zarządzania budynkami BMS (ang. Building Management Systems), odpowiedzialnych za utrzymanie komfortu i poziomu bezpieczeństwa.

Współczesne systemy BEMS, w szczególności bazujące na elementach systemów BACS, dysponują narzędziami umożliwiającymi organizację zaawansowanych strategii zarządzania energią w budynkach w obszarze wytwarzania i jej konsumpcji. Nowym paradygmatem wyznaczającym trend rozwoju systemów BACS jest technologia Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things), w aplikacjach budynkowych pojawiająca się pod nazwą BIoT (Building IoT). Umożliwia to bezpośrednią wymianę danych między węzłami.

 

literat