Recykling, przetwarzanie odpadów niebezpiecznych

Podstawa dużego składowiska odpadów toksycznych nie może znajdować się bliżej niż pięć metrów od wód gruntowych, ale można zrezygnować z tego przepisu i innych. Argumentuje się również, że zgodnie z naukową zgodą nie można zapewnić trwałego zamknięcia. Przewoźnicy odpadów i urządzenia do unieszkodliwiania odpadów mogą pobierać opłaty; w związku z tym można zastosować niewłaściwe metody usuwania, aby uniknąć płacenia tych opłat.

Określenie właściwej metody usuwania odpadów

utylizacja odpadów niebezpiecznych dla zdrowiaJeżeli postępowanie z odpadami toksycznymi jest regulowane, niewłaściwe usuwanie odpadów toksycznych może podlegać karze grzywny lub więzienia. Miejsca składowania dla toksycznych odpadów i innych skażonych terenów poprzemysłowych mogą ostatecznie zostać wykorzystane jako tereny zielone lub przebudowane do celów komercyjnych lub przemysłowych. Odpady mogą zawierać chemikalia, metale ciężkie, promieniowanie, niebezpieczne patogeny lub inne toksyny. Odpady toksyczne to wszelkie niechciane materiały we wszystkich postaciach, które mogą powodować szkody (np. Przez wdychanie, połykanie lub wchłanianie przez skórę). Wiele współczesnych produktów gospodarstwa domowego, takich jak telewizory, komputery i telefony, zawiera toksyczne chemikalia, które mogą zanieczyścić powietrze i zanieczyścić glebę i wodę. Ze względu na dużą różnorodność rodzajów odpadów niebezpiecznych istnieje wiele metod usuwania odpadów niebezpiecznych. Jedną z metod jest utylizacja odpadów niebezpiecznych dla zdrowia na składowiskach sanitarnych, które są metodą unieszkodliwiania odpadów, gdzie odpady są zakopywane pod ziemią lub w dużych stosach do tego przeznaczonych. Retencje powierzchniowe, które są płytkimi zagłębieniami w ziemi wyłożonymi tworzywem sztucznym i nieprzepuszczalnymi materiałami, są powszechną metodą usuwania niebezpiecznych odpadów, które są ciekłe lub zostały rozpuszczone. PCB, które oznaczają „polichlorowany bifenyl”, to kolejna niebezpieczna substancja odpadowa, która spowodowała duże szkody. PCB to chemikalia organiczne wytwarzane przez człowieka, które były wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu i uwalniane do środowiska.

Odkryto, że PCB powodują raka i szkodliwe działanie na ludzki układ rozrodczy, układ odpornościowy i układ nerwowy. Tworzenie PCB zostało zakazane w 1979 r., Ale podobnie jak dioksyny, rozkładają się powoli i dlatego nadal można je znaleźć dzisiaj, najczęściej w sprzęcie elektrycznym i materiałach izolacyjnych.Poddaj chemikaliom przemysłowym system zbierania materiałów niebezpiecznych.

reporterka